Продажба само на търговци

AGB

Общи условия за продажба и доставка

Следните общи услвия за продажба и доставка са включени в договора за покупка. Противоречиви или различни пазарни условия , други ограничения на купувача не се одобряват, освен ако продавача- FÖRCH – в дадения случай , не ги е одобрил устно и писмено.

1. Оферти и поръчки

1.1 Офертите от FÖRCH са неангажиращи с цена, количество, доставка и възможности за доставката до самия ден на доставка.

1.2 Поръчки на купувача са задължителни за FÖRCH чрез писмено или отпечатано потвърждение от страна на продавача (също фактура или известие за доставка)

2. Сметка

2.1 В момента на доставка се изчисляват валидните цени на продавача, с включено ДДС.

2.2 Всички ценови предложения са според наличността във FÖRCH. Таксите за пратка се изчисляват отделно .

2.3 При промяна на важните основи за изчисляване на цените между поръчката и доставката, FÖRCH има правото да определи отговарящата на ценовите промени цена.

3. Плащане

3.1 Фактурите са , освен ако не е уговорено друго , платими в рамките на 30 дни след фактуриране , без приспадане . За плащане в срок от 14 дни след издаване на фактура се предоставя 2% отстъпка . Плащането , посочено в потвърждението на поръчката, се счита за договорено .

3.2 При появили се съмнения в платежоспособността или кредитоспособността на клиента или ако той не е способен да осигури необходимите плащания, FÖRCH е в правото си да се откаже от сключения договор.

3.3 Представянето на смени или чекове изисква съгласието на FÖRCH; Максималната продължителност на смяна е 90 дни след датата на плащане.

3.4 Плащанията се считат за осъществени, след като сумата постъпи по сметката на FÖRCH.

3.5.Задържането от страна на купувача не е позволено. Купувачът може да компенсира само неоспорими или законово установени вземания .

3.6 Представителите нямат право да се противопоставят на плащанията без писменото пълномощие на FÖRCH.

4. Доставка

4.1 FÖRCH се грижи за това , да доставя възможно най-бързо по всяко едно време. Няма определени срокове за доставка.

4.2 Клиентът има право да определи подходяща отсрочка, въпреки уговорените срокове за доставка.

4.3 Като ден за доставка важи денят, в който стоката е пусната от завода или предприятието и този ден може да не е фиксиран.

5. Изпращане

5.1 Изпращането на поръчаните стоки се извършва за сметка на клиента.

5.2 FÖRCH има правото да избира пътя и начина на изпращане. Всички допълнителни разходи, идващи от страна на купувача, се поемат от самия него. Същото важи и за допълнителни повишения на продуктовите цени след сключване на договора, допълнителни пътни разходи и др., освен ако не е договорена безплатна доставка.

5.3Опасността от унищожаване, загуба или повреда на стоката се отстранява с нейното изпращане или в случай на взимане от клиента.

6. Запазване на собствеността

6.1 Стоките, стават собственост на купувача , ако той е изпълнил всички задължения от деловите си отношения с FÖRCH, включително допълнителни искове, искове за щети и инкасиране на чекове и банкноти. Собствеността се реализира и ако отделните искания на FÖRCH бъдат включени в текущата сметка и балансът бъде представен и признат.

6.2 FÖRCH има право, без гратисен период и без разваляне на договора, да поиска условните стоките от купувача, ако това е свързано с изпълнението на задълженията му към FÖRCH. След връщане на стоките е възможно прекратяване на договора , само ако FÖRCH декларира това в писмена форма . Ако FÖRCH анулира договора , той може да изисква компенсация за времето на прехвърлянето на използване на стоките.

6.3 В случай на обработка на дадени стоки , купувачът е отговорен пред FÖRCH, без да има някакви претенции относно обработката срещу FÖRCH. Правата за претенции на FÖRCH възлизат върху появилите се при обработка продукти. Ако стоките са преработени заедно със стоки, които са собственост на трети лица , или ако стоки , които са собственост на трети лица , са смесени или комбинирани , FÖRCH придобива права върху получените продукти в съотношението на стойността на фактурата на стоките към стойността на фактурата на трета група, собственик на стоката. Ако има връзка или смесване с основите на клиента, то тогава той получава права за притежание върху новият продукт на FÖRCH.

6.4 Докато купувачът изпълнява своите задължения към FÖRCH, той има правото да участва в обичайната търговска дейност със запазени стоки; това не важи ако и докато между купувача и клиентите му има възложителна забрана по отношение на уговорената продажна цена. Купувачът не е упълномощен за залагания, прехвърляния на правото на собственост върху кредитора или други задължения.

6.5Клиентът присвоява всички вземания, произтичащи от препродажба на запазени стоки с всички допълнителни права и правата за сигурност , включително сметки и проверки направени предварително, за да се отговори на всички изисквания на FÖRCH. Ако запазени стоки се продават заедно с други стоки на една цена, отстъпването се ограничава до включената сума по сметката на FÖRCH за запазените стоки. Ако се продават стоки, върху които FÖRCH има съсобственост, според параграф 3 (по-горе) , разделянето се извършва до тази част, която е собствеността на FÖRCH .

6.6 Ако FÖRCH вижда опасност за реализирането на изискванията си, купувачът може да сподели отстъпването на своите потребители и да даде на FÖRCH всички информации и документи. При достъп на трети страни до запазени стоки и възложените искания, купувачът незабавно уведомява FÖRCH. Ако стойността на гаранциите спрямо осигурените искания надвиши 20%, FÖRCH е длъжен по искане на купувача да свали гаранциите. Изборът на освободените гаранции се прави от FÖRCH.

7. Обезщетение

7.1 Отговорността за обещетение е на FÖRCH, независимо от правното основание, особено поради невъзможност, забавяне, дефектна доставка, нарушение на договора и непозволено увреждане, доколкото това може да се счита за вина, в съответствие с точка 7.

7.2 FÖRCH не носи отговорност в случай на обикновена небрежност от нейните служители, юридически представители или други агенти , доколкото това не е нарушение на договорените задължения . Според договора това са задължението за навременната доставка на доставната част, нейната правна свобода, както и други количества части, чиято функционалност и използваемост са повече от незначително намалени, както и консултантските, предпазните и тези по грижата отговорности, които трябва да дадат на купувача възможността да използва доставната част.

7.3 Докато FÖRCH е отговорен за обещетенията от вредите според т. 7.2, тази отговорност е ограничена само до предвидените от FÖRCH вреди, които могат да се появят при разпадане на договора или наложена от фирмата проверка. Косвени вреди и такива, които са в следствие от дефект на доставната стока, могат да бъдат обезщетени, само когато могат да бъдат очаквани при определената употреба на доставния продукт.

7.4 Представените изключвания и ограничения на отговорност важат също така в полза на органите, законните представители, служители и други лица във FÖRCH.

7.5 Ограниченията по точка 7 не се прилагат по отношение на отговорността на FÖRCH за умишлено или грубо небрежно поведение, за гарантирани характеристики, за нараняване на живота, тялото или здравето или съгласно Закона за отговорност за продукти.

8. Оплаквания/ жалби

8.1 Жалбите ще бъдат разглеждани само ако се приложат незабавно в писмена форма, най-късно в срок от четиринадесет дни след получаването на стоките , чрез изпращане на спедиционни документи , образци, товарителници и номера на фактурата , дата на фактура и разположени върху опаковките .

8.2 В случай на скрити дефекти по стоките, трябва веднага след откриването им да се изпрати писмено уведомление, но не по-късно от пет месеца след пристигането на стоките; давността остава непроменена. Тежестта на доказване , че има скрит дефект се носи от купувача .

8.3 Стоки с рекламация мога да бъдат върнати само със съгласието на FÖRCH.

9. Права на купувача в случай на дефект.

9.1Гаранционната карта на купувача е в сила до последващо изпълнение. Ако то не бъде изпълнено от FÖRCH, клиентът има право да намали цената или да се откаже от избора си по договор. Изискванията на клиента към транспортните разходи, разходите за труд и материали не са в сила, докато всички те се увеличават, поради грешна доставка на различно от посоченото от купувача място.

9.2 Купувачът е длъжен да съобщава на FÖRCH за всяко едно отклонение в доставната верига. Законните права за връщане на купувача са в сила, освен ако купувачът, заедно с неговите потребители, не е надвишил споразуменията.

9.3 Споразумението за гаранция трябва да бъде в писмена форма. Гаранцията е в сила само когато съдържанието й точно описва продължителността и сферата на валидност.

10. Давност

10.1 Правата в случай на дефект са в сила при § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB за една година от началото на давността. При § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB са в сила за две години от началото на давността. Задължителните правни наредби за давност и отговорност, например задължението за поемане на гаранция, отговорността за умишлена небрежност, заплаха за живота или здравето, нарушаване на договора и др., остават назасегнати.

11. Качества на стоките, техническа поддръжка, използване и обработка

11.1 .Като качества на стоките важат само тези, които са в описанията, спецификациите и обозначаването на продуктите от FÖRCH. Публични изявления, претенции или реклама не трябва да се считат за класификация на закупенната стока.

11.2 Техническите съвети от FÖRCH в устна и писмена форма, както и чрез опити, помагат по най-надеждния начин, но важат само като неангажиращи указания или имат връзка с правата на трети лица за собственост. Съветите не лишават купувачите от възможността да тестват доставените от FÖRCH продукти за тяхната пригодност към предвидените цели. Приложението, употребата и обработката на продуктите са извън възможността за конрол от FÖRCH, затова отговорността се поема изцяло от купувача.

12. Марки

12.1 Недопустимо е на мястото на продукти на FÖRCH да се предлагат или доставят други, заместващи ги, продукти, както и да се въвеждат продуктови описания от FÖRCH в ценови листи или други важни документи с думата „ Заместител“ или да се сравняват с описанията на заместителите.

12.2 Забранено е използването на продукти от FÖRCH за фабрични цели или допълнителната обработка на продуктовите описания, особено употребата на марки върху стоки, опаковки или рекламни материали като данни за основни елементи. Доставката на продукти от една марка не може да се счита като разрешение за използване на тази марка за вече представените продукти.

13. Извършване и юрисдикция

13.1 Мястото за реализация на доставката е съответното място за изпращане, за плащане Нойщад.

13.2 Хайлброн е правното място за двете страни, докато и двете са регистрирани търговски лица. FÖRCH е опълномощен също така да има претенции към широката юрисдикция на купувача.