Продажба само на търговци

Издаване.

Фьорх България ЕООД
бул. Първа Българска Армия No 22, ап. офис 2
1225 София

Tel. +359 2 981 2841
Fax +359 882 10 30 86

E-Mail: info@foerch.bg
Internet: www.foerch.bg

Регистър на вписванията
Еднолично дружество с ограничена отговорност

Ръководител
Андреас Пешт, Клаус Муш, Георги Георгиев

Идентификационен номер
ЕИК по Булстат: 203 805 651

Информацията на нашия уеб сайт е на базата на настоящите ни технически познания и опит. Това не въспира потребителите на нашите продукти да ги изпробват сами. Определени функции и възможности за смяна са вписани в нашата документация. Затова не можем да поемем отговорност и изключваме всеки иск за обезщетение. Ние си запазваме правото на технически промени.

Указание за отговорност
Въпреки внимателния и основен контрол, ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни страници. Цялата отговорност за съдържанието на тези страници носят техните потребители.