Продажба само на търговци

Тълкуване на защитните мерки

и задачи на химичните продукти на FÖRCH

Тълкуване на защитните мерки и задачи на химичните продукти на FÖRCH. Съгласно § 6 от наредбата за опасни вещества всеки работодател е задължен да извърши оценка на риска. Тази оценка трябва да се извършва преди започване на дейността. На първо място трябва да се определи дали служителите изпълняват дейности, които включват опасни вещества или дали има получени или освободени опасни материали в резултат на тези дейности . Ако това е така, той трябва да прецени всички произтичащи от това рискове за здравето и безопасността на работниците . В резултат на оценката на риска се определят мерки за защита на работниците и служителите. Различават се необходими и задължителни мерки. Необходимите мерки трябва да се предприемат при всички дейности, свързани с опасни вещества. Съответните мерки съгласно § 8 от наредбата за опасни вещества можете да намерите като списък, прикачен към този документ.

Приложение I Общи и допълнителни предпазни мерки

За да избегнете допълнителна опасност от продукта, са необходими допълнителни мерки. Те са описани в §§ 9-11 от наредбата за опасни вещества.От това зависят допълнителните мерки за характеристиките на засегнатите продукти. Ние ви представяме тези мерки в списък, добавен към приложение 2 .

Приложение II общи предпазни мерки

Продукти, които налагат мерки съгласно § 10 от наредбата за опасни вещества, т.е. канцерогенни, мутагенни и застрашаващи плодовитостта, не се използват от Theo Förch GmbH & Co. KG.

Причисляване

За да улесним вашето решение, относно мерките за опазване при работа (общи мерки или общи+допълнителни мерки ), ние ви предоставяме необходимата информация. Ето и всички продукти с включени необходими предпазни мерки :
AS за общи предпазни мерки и ZS за общи и допълнителни предпазни мерки

Разпределението на продуктите според необходимите мерки за безопасност се осъществява чрез обозначението на продукта ,което е посочено в точка 2 на информационния лист за безопасност . Тук ще намерите всички предпазни мерки според наредбата за опасни вещества за всеки R-блок/S-блок.

Ако в даден продукт няма включени R-блок / S-блок , то разпределението към общите мерки за защита според § 8 от Наредбата за опасните вещества не може да се осъществи. Това важи и за продукти, които поради тяхното малко количество (по-малко от 125 мл) или етикиране не изискват обозначение с R-блок/S-блок.

Разпределението на необходимите мерки за защита на R-блок/S-блок., се основава на следните критерии:

Общи предпазни мерки в съответствие с §8 от наредбата за опасни вещества

Продукти, които могат да предизвикат само незначителни опасности. Тук са включени предимно продукти, които не изискват специален знак за опасни вещества.

Допълнителни предпазни мерки в съответствие с §9 от наредбата за опасни вещества

За дразнещи /разяждащи /вредни и токсични вещества, както и C / M / R вещества от категория 3 са необходими допълнителни защитни мерки към общите предпазни мерки. Тези мерки са описани в §9 от наредбата за опасни вещества. Ако се работи с малко количество или не се изисква контакт с веществата, общите мерки за защита съгласно § 8 могат да бъдат достатъчни. За разлика от тях, ако се работи с по-големи количества и има директен контакт с тези вещества, са необходими допълнителни предпазни мерки, в съответствие с § 9 .

Важно указание
Разпределението на необходимите мерки за защита се осъществява само чрез обозначаването на използваните продукти. Това не включва количеството вещество , експозиция и методи на работа. Поради това дадените предпазни мерки дават само препоръки, които съгласно § 6 от наредбата за опасни вещества и § 5 от трудовия закон могат да помогнат на потребителя при разпределянето на задачите. За окончателно определяне на необходимите мерки за сигурност се изисква анализ на риска на място, при който да бъдат разгледани използваните работни средства и методи, излагането срещу използваните вещества, възможните взаимодействия на продуктите, опасностите от пожар и експлозии, както и излагането на опасност при дейностите по поддръжката. Други подробни обяснения за процедурата за получаване на оценка на риска могат да бъдат намерени в TRGS 400 , както и в BGI 570 и BGI 571.

Общи предпазни мерки (нисък риск)
Нискорискови дейности са дейности, при които въз основа на трудовите условия са необходими по-ниски количества материал и ниска експозиция на общите мерки, съгласно § 8 от наредбата за опасни вещества.

За прилагане на общите мерки съгласно § 8 от наредбата за опасни вещества , трябва да бъдат изпълнени следните условия :

Използваното опасно вещество не трябва да бъде класифицирано като токсично , силно токсично или канцерогенно, мутагенно или токсично за репродукцията (категория 1 или 2). Количеството на използвания материал трябва да бъде малко. Ясното определение за "малко количество" не може да бъде точно изразено, тъй като тук трябва да се вземат под внимание и опасните свойства на веществото, капацитета за освобождаване на опасното вещество и конкретното действие. Затова експозицията според размера и продължителността трябва да бъде ниска. Има и някои дихателни или кожни компоненти, които трябва да бъдат взети под внимание. Например съществува ниска дихателна експозиция при твърди материали като пасти, восъци, гранули, пелети , мастербачи. Дейности, свързани с опасни вещества в затворени помещения и контейнери са дейности с нисък риск. Преценката от гледна точка на контакт с кожата, дали действията са с нисък риск, може да се направи с помощта на TRGS 401 . Поради тези изисквания опасните вещества, които имат символ "корозивен" (R34, R35), носят нисък риск от опасност, когато не може да бъде установен контакт с кожата.

Примери за дейности с нисък риск са :

Използване на опасни материали, които са достъпни за частните потребители в търговията на дребно, за самостоятелна работа , като например подобряването на леки щети по боя с писалки за боя или използването и съхраняването на излишни количества лепила в домакинството. Дори и при дейности, които не изпълняват всички условия по параграф 2, оценката на риска от опасност може да доведе до определяне на мерки, които съответстват на § 8 от наредбата за опасни вещества. В такива случаи трябва да се спазват допълнителни организационни изисквания, особено при инвентаризация на опасни материали, създаване на инструкции за работа, документация на рискова оценка и при работни здравни мерки.

При нискорискови дейности, трябва да се спазват следните предпазни мерки :

 • Използвайте само предоставени от работодателя опасни материали
 • Съхранявайте само необходимите опасни вещества на работното място
 • Почиствайте работното място и поддържайте работните машини и инструменти чисти
 • Премахвайте замърсяването с опасни вещества веднага
 • Премахвайте остатъци от опасни вещества в контейнерите
 • Съхранявайте опасните материали , така че злоупотребата с тях да бъде предотвратена
 • Съхранявайте опасните материали в оригиналната им опаковка .
 • Не съхранявайте опасните вещества в опаковки, които лесно могат да бъдат объркани с хранителни продукти
 • Не съхранявайте опасни материали в близост до лекарства , храни или фуражи
 • За да избегнете вдишване е необходима само естествена вентилация

Допълнителни предпазни мерки съгласно § 9 от наредбата за опасни вещества

Работодателят трябва установи мерки , чрез които опасните вещества да не застрашават здравето и безопасността на работниците по време на работа. Тук важи правилото за смяна , което гласи , че ако продукти, които са нискорисковани, са на разположение, то те могат да бъдат използвани. Ако опасността не може да се избегне, според състоянието на техниката и въведения ред според добрата работна практика , работодателят трябва да сведе до минимум :

 • Проектиране на подходящи процеси и техническите средства за контрол и използване на подходящо оборудване и материали ,прилагане на мерки за колективна защита от източника на опасност , като адекватна вентилация и подходящи организационни мерки
 • Рискът се намалява до минимум когато :
 • състоянието на техниката е добро,
 • спазена е пределната стойност на работното място,
 • кожният контакт е предотвратен,
 • образуването на експлозивни атмосфери е възпрепятствано или запалимите източници са премахнати.

Ако опасността не може да бъде отстранена чрез тези мерки, са необходими индивидуални мерки за сигурност като например носене на предпазно облекло.

Съгласно § 14 от наредбата за опасни вещества , въз основа на настоящите инструкции за експлоатация , служителите трябва да бъдат инструктирани устно поне един път в годината. Минималната информация за писмени инструкции за работа и минималните изисквания за инструкции са изброени в TRGS 555 " Работни инструкции и информация за работниците " .

За някои трудови дейности са необходими медицински прегледи. Дейностите и веществата, за които това важи, са изброени в §§ 15 16 и приложение В на наредбата за опасни вещества. Други начини за определяне на работните основни мерки предлагат ръководствата за защита от серия 200 (виж www.baua.de и www.bgchemie.de )